Litoměřice

Standardy

1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI ZDVOP

1.1. Poslání organizace
Fond ohrožených dětí je nestátní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území české republiky.
Hlavní směry činnosti organizace:
• zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek

1.2. Poslání FOD Klokánek
Klokánek nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem ve věku 0 – 18 let, z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.“ (dle zákona SPOD)

1.3. Cílová skupina
Klokánek přijímá děti ve věku 0 – 18 let.
Neposkytujeme péči dětem, které potřebují nepřetržitý nebo každodenní lékařský dohled, jelikož Klokánek není zařízení se zdravotnickým personálem, nemá bezbariérový přístup atd.
Provoz zařízení je nepřetržitý.

1.4. Cíle Klokánku
1. Poskytovat přechodnou péči pro děti, co nejvíce podobnou péči rodinné.
Děti po přechodnou dobu bydlí v samostatných bytech, kde se o ně starají v týdenních intervalech tzv. tety, případně strýc. Teta má na starost maximálně 4 děti. O děti pečuje po všech stránkách – nakupuje, vaří, hraje si, připravuje se s nimi do školy, stará se o domácnost, dochází s nimi k lékaři, na volnočasové aktivity apod. O děti se kromě tet starají také sociální pracovníci, dále dle potřeb další odborní pracovníci (psychologové, apod.)
2. Vrátit děti zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči.
Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena rodinná situace, nejdéle však na dobu jednoho roku.
Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace. Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, sociální pracovníci Klokánku spolupracují s příslušnými úřady, aby děti mohly jít do rodiny náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

4. INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Zařízení Klokánek má vypracovanou nabídku služeb, včetně podmínek jejich poskytování a povinností zájemce vyplývyjící z užívání služby v podobě informačních letáků. Ty jsou dětem a jejich zákonným zástupcům předány při prvním jednání. Dále jsou poskytovány pracovníkům OSPOD, veřejnosti i jiným NNO, které se o službu zajímají, které s námi spolupracují atd.

Pro děti, zejména menší, obsah služeb a péče vysvětluje a dojednává teta nebo sociální pracovník. Ty dítěti vysvětlují vše spojené s jeho pobytem v zařízení, jsou mu oporou a plně k dispozici. Více viz pravidla pro děti, odstupňována dle věku dítěte – příloha č. 2, 3, 4.
Laická a odborná veřejnost, potenciální zájemci o službu, orgány OSPOD, soudy, lékaři,… se mohou o Klokánku dozvědět také prostřednictvím:

• webových stránek organizace FOD, www.fod.cz, www.klokaneklitomerice.cz, facebooku
• letáků Klokánku, které jsou k dispozici na veřejně přístupných místech (např. OSPOD)
• telefonického rozhovoru
• osobního rozhovoru
Informace poskytuje zařízení zájemci takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byly srozumitelné a zájemce se mohl rozhodnout, zda nabízené služby využije či nikoli.

Informace vždy podáváme s ohledem na věk a vyspělost dítěte i osob, které s dítětem přichází, doprovází jej.

Číslo pohotovostního telefonu 7243-667634 je veřejně přístupné a objevuje se na všech propagačních a jiných materiálech zařízení. Pohotovostní telefon je 24 hodin k dispozici zájemcům o službu. Pohotovostní telefon má zpravidla na starost vedoucí zařízení. V době nemoci, dovolené apod. se předává sociálním pracovníkům.

4.1 Právo dítěte na informace

Každé dítě má právo na informace o jeho situaci. Při sdělování informací přihlížíme k věku a mentální vyzrálosti dítěte. Dítě má právo nahlížet do spisu, který o něm vede sociální pracovnice.
Dětem se snažíme vytvořit bezpečné prostředí a doprovázet je v průběhu pobytu (říkat dětem pravdu, nejsme viníky situace, prožívat emoce s dětmi,…).

Příklady situací, při nichž mohou být práva dítěte porušována
• dítě neinformujeme o jeho situaci
• dítěti zapíráme informace kolem jeho situace
• neumožníme dítěti přístup k informacím ze spisu

4.2 Práva rodičů
• kontakt s dítětem
• rodičovská zodpovědnost – pokud nebyl dán podnět k jejímu omezení, pozastavení, zbavení (při týrání, zneužívání, nezájmu rodiče)
• právo na informace o dítěti
• právo rozhodovat o podstatných otázkách ve výchově dítěte, vyjadřovat se k nim

Příklady situací, při nichž mohou být práva rodiče porušována
• rodič nedostane informace o dítěti, když o ně požádá (výj.: na pokyn soudu či PČR nejsou sděleny informace ohrožující dítě)
• rodič nemá možnost vyjádřit se ke vzdělávání dítěte
• je bezdůvodně odmítnuta stížnost rodiče na péči o dítě
• stížnost rodiče není řádně prošetřena
• zastrašujeme – vyhrožujeme něčím, abychom dosáhli potřebného chování rodiče
• vnucujeme – nerespektujeme právo výběru a vedeme rodiče dělat to, co sami považujeme za správné, vhodné
• rodičům je bezdůvodně znemožňován kontakt s dítětem

9. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ZAŘÍZENÍ

Dítě může být do zařízení přijato:
• na základě žádosti zákonného zástupce (tzv. Dohoda) – příloha č. 9
• na základě žádosti OSPOD – příloha č. 10
• na základě rozhodnutí soudu (rozsudek, předběžné opatření)
• na základě žádosti samotného DÍTĚTE – příloha č. 11
Prvotním impulsem je většinou telefonní dotaz od rodiče, OSPOD či jiné osoby (pracovník jiné NNO, příbuzný dítěte atd.) ohledně volného místa v našem zařízení. V případě, že volné místo nemáme, jsme nuceni žadatele odmítnout (odmítnuté žadatele zaevidujeme do Evidence odmítnutých žadatelů – příloha č. 12). Nabízíme jiné volné místo v Klokánku v rámci ČR nebo ZDVOP zřizovaná jiným subjektem. Stav volných míst v Klokánkách po ČR se aktualizuje každé pondělí emailovou poštou.
Pokud volné místo v zařízení máme a dítě spadá do naší cílové skupiny, zjišťujeme základní informace o dítěti.
Pro umístění dítěte do bytu je nutno znát jeho věk a pohlaví, abychom věděli, zda je možné dítě do stávající skupiny dětí v bytě zařadit.
Přijímáme celé sourozenecké skupiny.
Důležitá je pro nás i informace, zda dítě nevyžaduje celodenní zdravotní dohled – pro tyto děti nejsme přizpůsobeni. Vždy zájemce odkážeme na příslušný OSPOD (nevolá-li sama pracovnice OSPOD).
Pokud volné místo máme, ale příjem dítěte není zcela jistý, lze místo rezervovat po dobu 2 dní. Lhůtu lze prodloužit, pokud se na volné místo nevyskytne jiný zájemce.
Po vypršení stanovené lhůty rezervaci rušíme. V opačném případě dítě přijmeme.
Před příjmem vyžadujeme od OSPOD nebo rodiče tyto informace o dítěti:
• jméno
• věk
• pohlaví
• zdravotní stav
• aktuální situaci
• rodinnou situaci
• školní docházku
• výchovné problémy atd.

9. 1 Fáze jednání se zájemcem o přijetí do zařízení

Jednání se zájemcem se skládá z několika fází: (popis situace, kdy je příjem plánovaný, dítě doprovází zákonný zástupce, dojde k přijetí dítěte)
1) Důležité je předem se připravit a být vybaven. Mít připravené propagační materiály a informace o ZDVOP, abychom mohli podat co nejvíce informací. Pokud je to možné, je dobré si předběžně zjistit základní informace o dítěti (pohlaví, věk, jméno, atd.), které možná přijmeme. Tyto informace jsou důležité pro sociální pracovníky i tetu. Teta připraví osobní prostory pro nové dítě v bytě (postel, skříňky apod.)
2) První setkání se zpravidla uskuteční v kanceláři sociální pracovnice. Je důležité navodit příjemnou, klidnou atmosféru. Zájemci (zejm. rodiči a dítěti) poskytneme potřebné informace o zařízení. Sdělení volíme tak, aby bylo pro dítě a rodiče srozumitelné. Zájemce seznámíme s vnitřními pravidly zařízení. Vysvětlíme principy péče (střídání tet po týdnu, samostatný chod bytu, docházka do MŠ, ZŠ, volnočasových aktivit apod.). Dáme zájemci prostor k seznámení se s pravidly pro děti. Vždy se snažíme uskutečnit prohlídku prostor, kde dítě bude případně ubytované (za podmínek, že v bytě nejsou další děti) a seznámit se s tetou.
3) Je dobré zjistit, co už dítě a příp. jeho doprovod ví, co se dozvědět chce, aby pracovník mohl přiměřeně a plynule připojit své informace. Informace opakujeme, a ověřujeme si, zda jim dítě porozumělo.
4) Shrneme, k čemu jsme dospěli, co bude následovat (zda k přijetí dojde hned, zda si bude chtít zájemce vše ještě promyslet a přijde znovu, zda o službu nemá zájem). Pokud se zájemce rozhodne službu ihned využít, uzavřou se potřebné dokumenty. Zákonný zástupce dítě doprovodí na byt, rozloučí se s ním. Teta si dítě přebírá do péče, ubytuje ho, seznámí s prostředím, ostatními dětmi.

9.2 Dokumenty k přijetí

Pokud je příjem ohlášený a máme k němu dostatek informací, připravíme potřebné dokumenty k dané formě přijetí.
Dohoda o svěření dítěte do zařízení vyžadující okamžitou pomoc
Tiskne se ve 2 vyhotoveních:
• jedno vyhotovení pro zákonného zástupce
• jedno vyhotovení se zakládá do spisové dokumentace vedené u sociální pracovnice
Doklad o bezinfekčnosti (příloha č. 13)
Tiskne se v 1 vyhotovení:
• vyhotovení zůstává v zařízení ve spisové dokumentaci sociální pracovnice
Souhlasy s úkony (s převedením lékařské dokumentace, k pobytu dítěte na akcích FOD, rekreacích a táborech, pořizováním fotografií aj.) – příloha č. 14
Tiskne se ve dvou vyhotoveních:
• jedno vyhotovení pro zákonného zástupce
• jedno vyhotovení zůstává v zařízení ve spisové dokumentaci sociální pracovnice
Informace pro rodiče (příloha č. 15)
Tisknou se v 1 vyhotovení:
• jedno vyhotovení obdrží zákonný zástupce
Pravidla pro poskytování poradenství a pomoci rodině (příloha č. 16)
Tiskne se ve dvou vyhotoveních:
• jedno vyhotovení obdrží zákonný zástupce
• jedno vyhotovení zůstává v zařízení ve spisové dokumentaci sociální pracovnice
Záznamy
• Záznam o předání dítěte (bez soudního rozhodnutí) jinou osobou než zákonným zástupcem (příbuzný, cizí osoba, učitel aj.) – příloha č. 17
• Záznam o přijetí dítěte na vlastní žádost
• Záznam o předání dítěte (dítě doprovází pracovník OSPOD, pracovník soudu, PČR) – existuje žádost OSPOD, rozhodnutí soudu, předběžné opatření – příloha č. 18
Tisknou se ve 2 vyhotoveních:
• jedno vyhotovení zůstává osobě, která dítě přivedla
• jedno vyhotovení zůstává v zařízení
Další informace v příloze č. 19 – Dokumenty k přijetí pro tety.
9.2.1 Doklady potřebné k přijetí dítěte

Při příjmu dítěte je nutné doložit tyto doklady:
• rodný list dítěte nebo jeho kopii (pokud není k dispozici, dohodneme, že OSPOD zařídí jeho kopii)
• průkaz zdravotní pojišťovny dítěte (pokud není k dispozici, uvést alespoň zdravotní pojišťovnu, náhradní doklad si vyžádá zařízení)
• očkovací průkaz dítěte (pokud není, bude vyžádán opis od ošetřující lékařky)
• občanský průkaz dítěte staršího 15 let (pokud ho dítě nemá, bude mu během pobytu pořízen)
• občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti osoby (např. pas), která dítě předává
• výstupní list ošetřujícího pediatra, či zprávu o zdravotním stavu – není-li toto možné a vyžaduje-li to zdravotní stav dítěte, zajistí vstupní lékařskou prohlídku zařízení

13. DOKUMENTACE O VÝKONU SPO

Dokumentace v zařízení je soubor všech písemností, které se vztahují k tomu, jakým způsobem a komu konkrétně je SPOD poskytována.
Dokumentace v zařízení je vedena jak v listinné, tak i v elektronické podobě.

13.1.1 Vedení listinné spisové dokumentace soc. pracovnicemi

Dokumentace dítěte je založena ode dne jeho nástupu k pobytu. Každá se vede jednotlivě, v samostatném spisu. V případě sourozenců je veden pouze jeden spis a sourozenci jsou vedeni pod jedním číslem spisové dokumentace. Při opakovaném přijetí stejného dítěte je vždy založen spis nový. Na přední straně desek spisu je číslo spisu, jméno dítěte/dětí. Každý spis začíná Vstupním listem – viz příloha.

Vstupní list dítěte:
Jméno a příjmení dítěte,
trvalé bydliště, rodné číslo,
datum narození identifikace dítěte
Jméno a příjmení, datum narození, adresa a kontakt na rodiče identifikace rodičů
Datum a hodina přijetí informace o času přijetí
Důvod přijetí informace o důvodu přijetí
Ošetřující lékař, odborný lékař informace o zdravotním stavu dítěte
Alergie informace o zdravotním stavu dítěte
Léky informace o zdravotním stavu dítěte
Forma přijetí informace o formě přijetí dítěte
Předané věci, cennosti informace o tom, jaké věci jsme převzali (doklady, osobní věci,…)
Zdravotní pojišťovna informace o zdravotní pojišťovně
Důležité kontakty příbuzní, OSPOD apod.

Záznamy musí být vedeny srozumitelně a jasně.

Dokumentace dítěte SPOD obsahuje:
1. dokumenty dle způsobu přijetí: dohoda o svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc + přílohy (souhlasy, bezinfekčnost,…), soudní rozhodnutí, žádost OSPOD o umístění, žádost dítěte o umístění
2. Hlášení o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – tento dokument se zasílá příslušnému OSPOD dle místa bydliště dítěte. Je zakládáno do pořadače Hlášení o přijetí a emailem zasíláno panu Vaňkovi a paní Nečadové na centrálu FOD, kteří vedou hromadnou evidenci dětí.
3. Potvrzení orgánu sociálně-právní ochrany dětí o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Formulář se zasílá na příslušný OSPOD, který vyplní údaje. Tento formulář se obecněji nazývá „důvodnost“, kdy nám OSPOD dává důvodnost pro umístění dítěte v zařízení v případě umístění dítěte na základě žádosti zákonného zástupce. Tento formulář se následně předává společně s dalšími potřebnými doklady k příslušnému KÚ pro vyřízení státního příspěvku.
4. Žádost o přídavek na dítě – zařízení žádá příslušný úřad práce o převod přídavků na dítě na účet zařízení. V této žádosti je nezbytné uvést, že dítě je v plném přímém zaopatření Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Každému dítěti se v žádosti přiřadí konkrétní variabilní symbol, aby byla přijatá částka možná na účtu FOD identifikovat. K tomu slouží interní elektronická evidence – příloha č. 38. V případě přijatých dětí, u kterých ještě nebyl přídavek na dítě nikomu vyplácen, je třeba vyplnit formulář – Žádost o přídavek na dítě, který je k dispozici na SSP nebo na webu MPSV.
5. Zprávy (např. na OSPOD, soudy aj. instituce) týkající se dítěte.
6. Čestná prohlášení o procházce s dítětem nebo o pobytu mimo zařízení (příloha č. 40)
7. Předškolní/školní dokumentace – žádosti o přijetí, rozhodnutí o přijetí apod.
8. Zdravotní dokumentace – úplná zdravotní dokumentace je vedena u pediatra. Do spisu se zakládají kopie zprávy od odborných lékařů či pediatra.
9. Zrušení Dohody/ukončení pobytu – zrušení Dohody na základě domluvy se zákonným zástupcem/poručníkem a ukončení pobytu dítěte v zařízení na základě zrušení žádosti OSPOD, rozsudku soudu apod.
10. Závěrečná zpráva o pobytu – zpráva se posílá OSPOD pro propuštění dítěte. Obsahuje informace o příjmu, průběhu pobytu, školní docházce, zdravotní péči, kontaktech rodiny s dítětem a závěr.
11. Hlášení o propuštění – zpráva se posílá doporučeně OSPOD a zřizovateli po propuštění dítěte.
12. Žádost o ukončení výplaty dávky přídavku na dítě – žádost příslušnému úřadu práce o zastavení dávky po propuštění dítěte.
13. Záznamy – klíčový pracovník do spisu zaznamenává každý telefonát, jednání, rozhovor apod. Z každého zápisu musí být patrné, kdo daný záznam provedl.
14. Kontakty – formulář, do kterého se zapisují telefonické a osobní kontakty, dopisy, balíčky, pobyty dítěte mimo zařízení. (příloha č. 22)

15. Rodný list, kopie OP – pokud máme k dispozici originál RL, je založen v samostatné eurosložce a vložen do spisu. V eurosložce je i kopie RL. Originál odchází poté s dítětem. Pokud přijmeme dítě, které má již OP postupujeme při zakládání kopie OP do spisu individuálně. Kopie OP se dělá zejm. tehdy, pokud není kopie RL. Kopie těchto dokladů nám slouží jako hlavní doklad totožnosti dítěte (správné jméno, rodné číslo, datum narození). Kopii dokumentu při archivaci spisu skartujeme.
16. Obsah spisu – tabulka obsahující chronologicky řazené záznamy ve složce dítěte.
17. Pracovní záznamy dítěte – týdenní zpráva tety o dítěti
18. Doklady k příspěvku na úhradu pobytu a péče – do spisu se vkládají dopisy rodičům ohledně plateb, vyúčtování, příkazy apod. Slouží k tomu eurosložka označená písmenem Ú (jako úhrady).

Stránky jednotlivých dokumentů (mimo eurosložky) jsou očíslovány arabskými číslicemi. Eurosložka s dokumenty je většinou označena velkým písmenem a zařazena na konec spisu.
Pokud je spis obsáhlý, založí se spis další. Pokračující spis navazuje v číslování stran. Spisy jsou následně označeny na předních deskách I., II. díl atd. To, že spis má pokračování se označí i v textu na konci původního spisu a na začátku pokračujícího spisu.
Číslování spisové dokumentace
Číslem dokumentace se rozumí pořadové číslo dokumentace, které se zjistí z Evidenční knihy případů. Každý spis se značí KL a číslem spisu a rokem, např. KL 5/2012 (klokánčí spis – pátý spis z roku 2012).

13.1.2 Vedení elektronické spisové dokumentace

Elektronickou podobu dokumentace vede sociální pracovník.

Každý sociální pracovník má k dispozici svůj pracovní počítač. Všechny počítače jsou centrálně propojeny. Všechny počítače jsou zabezpečeny hesly proti přístupu neoprávněných osob. Dokumentace v elektronické podobě je vedena duplicitně s listinnou dokumentací. Jednotlivé elektronické složky jsou označeny jménem dítěte.

13.1.3 Sešit – Pracovní záznamy dítěte

Tety vždy po uplynutí týdne sepíší o dítěti zprávu do spisu. Zpráva obsahuje informace:

• nově přijaté dítě, reakce po přijetí, adaptační proces, seznámení s ostatními dětmi v Klokánku, s tetou, reakce a projevy dětí atd.
• MŠ, ZŠ, kroužky
• pobyty mimo zařízení a návštěvy rodinných příslušníků
• výchovné a výukové problémy, zvládání mimořádných situací
• pobyty dětí na rekreaci – přechodné pobyty, výlety, tábory – zážitky apod.

• změny zdravotního stavu – onemocnění, bolesti, odborná vyšetření, úrazy, medikace (průběh léčby, změna léků apod.)
• vedení a nácvik v běžných životních situacích – estetická výchova, sociální výchova (ostatní sociální dovednosti – komunikace, nakládání a hospodaření s financemi, celkový rozvoj osobnosti včetně rozvoje nadání, mapování zájmových aktivit, podpora volnočasových aktivit (podpora ve výběru a ke směrování k zájmům či koníčku)
• mimořádné události v rámci soužití – s jinými dětmi, s tetami
• veškeré změny

Zprávy se zakládají do spisové dokumentace dítěti a dále je využívá sociální pracovnice, jako doklady do zpráv pro OSPOD, soud apod.

13.1.4 Evidence dětí umístěných v zařízení

Sociální pracovníci vedou v elektronické i listinné podobě evidenci dětí umístěných v zařízení dle jednotlivých let.

Každé přijetí dítěte je řádně evidováno v Evidenční knize, ve které je uvedeno:

• číslo spisu (odpovídající pořadí v roce)
• datum a čas přijetí dítěte
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• trvalé bydliště dítěte
• důvod přijetí dítěte do zařízení
• způsob přijetí do zařízení
• datum a čas propuštění

V elektronické podobě se jedná o tabulku, ve které je uvedeno:

• pořadové číslo
• číslo spisu
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození
• rodné číslo
• trvalá adresa
• důvod přijetí
• způsob přijetí
• datum a čas přijetí
• datum a čas propuštění

Statistiky zařízení

Zařízení na konci každého kalendářního roku zpracovává statistiku pro zřizovatele – centrála FOD v Praze. Statistické přehledy se vyhotovují rovněž na žádost státních subjektů.

13.1.5 Pravidla nahlížení do dokumentace dítěte

Do spisové dokumentace SPOD může nahlížet:
• zákonný zástupce dítěte
• osoba zákonným zástupcem zplnomocněna (na základě písemné plné moci)
• státní zástupce
• pověřený kontrolní orgán, na základě plné moci a na základě pověření ke kontrole
• Policie ČR se soudním příkazem
• stážista, který má podepsanou mlčenlivost

Zákonní zástupci a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (nebo jejich zástupci na základě písemně udělené plné moci) mohou písemně požádat zařízení o nahlédnutí do spisové dokumentace a činit si z ní výpisy.

Kopie záznamů ze spisu je možná po dohodě se soc. pracovnicí, je učiněna v kanceláři Klokánku. Kopie není možná u těch materiálů, které jsou označeny za důvěrné, z běžných záznamů soc. pracovnice a Sešitu tet. Kopie lze zdarma pořídit ze zprávy k soudu, na OSPOD, lékařské zprávy, vysvědčení dítěte, rozhodnutí o přijetí do MŠ/ZŠ/SŠ atd.

Zařízení musí do 8 dnů ode dne, kdy osoba požádá sociální pracovnici o nahlédnutí do spisové dokumentace, sdělit, zda žádosti o nahlédnutí do spisové dokumentace vyhoví či nikoliv.

Sociální pracovnice žadateli sdělí, od kdy a kde je možné do spisové dokumentace nahlédnout; žadateli sděluje přesný termín, kdy se k nahlédnutí dostaví.

Spisovou dokumentaci připravuje k nahlédnutí žadateli sociální pracovnice (klíčový pracovník dítěte) nebo zástupce klíčového pracovníka (ten má v takovémto případě na přípravu spisové dokumentace 10 dnů).

O zamítnutí nahlédnutí do spisu rozhodne zařízení tehdy, pokud by žádala osoba, která není oprávněna do spisu nahlédnout. Dále rodiči, který byl zbaven rodičovské zodpovědnosti nebo jeho výkon rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven. O zamítnutí k nahlédnutí je udělán záznam s odůvodněním do spisu dítěte. Zamítnutí k nahlédnutí se sděluje ústně, na vyžádání osoby lze předat písemný záznam.

Po celou dobu nahlížení do spisové dokumentace musí být přítomen klíčový pracovník dítěte nebo ten, kdo ho zastupuje.

Nahlédnout se může do listinné formy spisové dokumentace (je totožná s formou elektronickou).

Dítě má nárok na informace ze spisové dokumentace SPOD. Má možnost se seznámit s oficiálními dokumenty – s rozsudkem soudu, zprávami na OSPOD, ze škol apod. Do pracovních záznamů tet nemá přístup. Pokud dítě o nahlédnutí do spisu požádá, sociální pracovnice nebo její zástupce spisovou dokumentaci připraví k nahlédnutí dítěti. Doba přípravy dokumentace k nahlédnutí je 7 dní, ve výjimečných případech může být prodloužena na 14 dní (např. z provozních důvodů aj.).

Zapůjčení spisové dokumentace a její odnesení mimo ZDVOP není možné.

O nahlédnutí do spisu bude učiněn záznam do spisové dokumentace dítěte, kde bude poznamenáno, kdo do spisu nahlížel, kdy, případně jeho připomínky k dokumentaci.
Předávání spisové dokumentace při nepřítomnosti či ukončení pracovního poměru sociálního pracovníka

V případě krátkodobé nepřítomnosti sociálního pracovníka zastoupí kterýkoli jiný přítomný sociální pracovník. S tím, že obeznámí zákonné zástupce a dítě o jeho dočasném vedení případu a vysvětlí také jiným kompetentním osobám nastalou situaci.

V případě dlouhodobější nepřítomnosti sociálního pracovníka (např. dlouhodobá pracovní neschopnost) může vedoucí zařízení rozhodnout o změně sociálního pracovníka. O této skutečnosti je znovu potřeba informovat všechny osoby, které jsou do případu zainteresovány.

V případě ukončení pracovního poměru sociálního pracovníka v zařízení:

Sociální pracovník předá spisovou dokumentaci novému sociálnímu pracovníkovi s podáním veškerých důležitých informací týkajících se případu. Nový sociální pracovník se s případem podrobně seznámí.

Pracovníci jsou odpovědní za to, že je dokumentace vždy zajištěna před manipulací ze strany osob neoprávněných do dokumentace nahlížet.

Dokumentace se uchovává v uzamykatelné a ohnivzdorné skříni, která je umístěna v návštěvní místnosti. Přístup do dokumentace má sociální pracovnice a vedoucí zařízení.

Dokumentace v bytě tet je taktéž uzamčena.

13.1.6 Archivace, skartace

Spisová dokumentace je ukončena odchodem dítěte ze zařízení. Po ukončení spisu je dokumentace uložena a zabezpečena v uzamykatelných a ohnivzdorných skříňkách.

Přihlášení